داوران ممتاز ملی

میروزیر حسین دخت اردبیل

 

ادریس طالبی اردبیل

 

حسن جوادی اردبیل

 

 

 

بابک محبی پارس آباد

 

سردار فرخنده پارس آباد

 

حسن کریمی اردبیل

 

رضا موسی زاده سرعین

 

پیمان مظلوم اردبیل