سال 95 استان

تاريخ برگزاريمحل برگزاريگروه-رده سنيعنوان
95/2/22-95/2/21شهرستان اردبیلخردسالان- آزادقهرمانی استان
95/2/29-95/2/28شهرستان اردبیلخردسالان- فرنگیقهرمانی استان
95/2/22-95/2/21شهرستان اردبیلنونهالان- آزادقهرمانی استان
95/2/29-95/2/28شهرستان اردبیلنونهالان- فرنگیقهرمانی استان
سه دورهشهرستان اردبیل - گرمیخردسالان-نونهالان آزاد و فرنگیبرگزاری اردو برای نفرات اول و دوم
95/5/1-95/4/31شهرستان اردبیلنوجوانان- آزادقهرمانی استان
95/5/1-95/4/31شهرستان اردبیلنوجوانان- فرنگیقهرمانی استان
پنج دوره شهرستان داوطلبنوجوانان آزاد و فرنگیبرگزاری اردو برای نفرات اول و دوم
95/6/12-95/6/11اردبیلجوانان- آزادقهرمانی استان
95/6/19-95/6/18اردبیلجوانان- فرنگیقهرمانی استان
یک دوره شهرستان داوطلبجوانان آزاد و فرنگیبرگزاری اردو برای نفرات اول و دوم
95/8/02-95/8/01اردبیلبزرگسالان-آزادقهرمانی استان
95/8/7-95/8/6اردبیلبزرگسالان- فرنگیقهرمانی استان
19شهریور95با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استاننونهالان و نوجوانانالمپیاد زیر 16 سال
متعاقبا اعلام خواهد شد نونهالان و نوجوانانلیگ کشتی استان
آبان ماه  جشنواره کشتی
Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي