سال 96 استان

تاريخ برگزاريمحل برگزاريگروه-رده سنيعنوان
96/02/15اردبیلآزاد قهرمانی استان خردسالان و نونهالان
96/02/22اردبیلفرنگیقهرمانی استان خردسالان و نونهالان
96/04/02اردبیلآزادقهرمانی استان نوجوانان
96/04/02اردبیلفرنگیقهرمانی استان نوجوانان
96/05/13شهرستان داوطلبآزادقهرمانی استان جوانان
96/05/20شهرستان داوطلبفرنگیقهرمانی استان جوانان
96/07/23شهرستان داوطلبآزاد بزرگسالانقهرمانی استان بزرگسالان
96/07/23شهرستان داوطلبفرنگی بزرگسالانقهرمانی استان بزرگسالان
Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي