سال 97 استان

تاريخ برگزاريمحل برگزاريگروه-رده سنيعنوان
97/02/14شهرستان اردبیلخردسالان و نونهالان فرنگیقهرمانی استان
97/02/21شهر هیرخردسالان و نونهالان آزادقهرمانی استان
97/07/12اردبیلجوانان آزادقهرمانی استان
97/07/13اردبیلجوانان فرنگیقهرمانی استان
97/10/21اردبیلنوجوانان آزادقهرمانی استان
97/10/21اردبیلنوجوانان فرنگیقهرمانی استان
97/08/10اردبیلبزرگسالان آزادقهرمانی استان
97/08/10اردبیلبزرگسالان فرنگیقهرمانی استان
97/10/14اردبیلپهلوانی نوجوانان و جوانانقهرمانی استان
Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي