سال 94 استان

تاريخ برگزاريمحل برگزاريگروه-رده سنيعنوان
94/4/5- 94/4/4شهرستان داوطلبکشتی آزاد رده سنی خردسالانقهرمانی استان
94/4/12 - 94/4/11 شهرستان داوطلبکشتی فرنگی رده سنی خردسالانقهرمانی استان
94/4/5 - 94/4/4شهرستان داوطلبکشتی آزاد رده سنی نونهالانقهرمانی استان
94/4/5 - 94/4/4شهرستان داوطلبکشتی فرنگی رده سنی نونهالانقهرمانی استان
94/8/15 - 94/8/14 شهرستان داوطلبکشتی آزاد رده سنی نوجوانانقهرمانی استان
94/8/22 - 94/8/21شهرستان داوطلبکشتی فرنگی رده سنی نوجوانانقهرمانی استان
94/6/27 - 94/6/26شهرستان داوطلبکشتی آزاد رده سنی جوانانقهرمانی استان
94/6/27 - 94/6/26شهرستان داوطلبکشتی فرنگی رده سنی جوانانقهرمانی استان
94/7/24 - 94/7/23شهرستان داوطلبکشتی آزاد رده سنی بزرگسالانقهرمانی استان
94/7/24 - 94/7/23شهرستان داوطلبکشتی فرنگی رده سنی بزرگسالانقهرمانی استان
متعاقبا اعلام خواهد شداردبیلکشتی آزاد و فرنگی رده سنی خردسالان ، نونهالان ، نوجشنواره کشتی آزاد و فرنگی
مرداد ماه 1394اردبیلکشتی آزاد و فرنگی رده سنی نونهالانالمپیاد زیر 16 سال
25 دی ماه 94اردبیلکشتی آزاد و فرنگی رده سنی خردسالان ، نونهالان ، نولیگ استانی
Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي