سمتنام و نام خانوادگی

رئیس هیات

بهنام بشیرپور

نائب رئیس بانوان

فاطمه حیدروند

دبیر هیات

بهرام صراط بهشتی

خزانه دار

مهدی نگهبان

عضو هیات رئیسه

بهمن آذروش

عضو هیات رئیسه

جعفر دمیرچی

عضو هیات رئیسه

یوسف مستعد

  

Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي