سمتنام و نام خانوادگی

رئیس هیات

داور جدی

نائب رئیس

دکتر رضا فرضی زاده

دبیر هیات

حسین مهرانی مقدم

خزانه دار

مهدی نگهبان

مسول کمیته فرهنگی

منصور برزگر

روابط عمومی

حسینعلی نجف زاده


Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي